Barion Pixel
Elfogadod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében?

Szavatosság/Jótállás

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?

Vevő (továbbiakban Vevő) az ACE-IMPORT Kft.(továbbiakban Eladó) hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk.Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vevőt kellékszavatossági igénye alapján?

A Vevő az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Amennyiben a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, esetleg más szakemberrel kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő kellékszavatossági igényét?

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt termék esetén ez a határidő legfeljebb három hónap.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.


Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vevő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő a kellékszavatossági pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, tehát egyszerre a két igényt nem érvényesítheti.

Milyen jogok illetik meg Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Jótállás

Kötelező jótállás jogosultja csak fogyasztó lehet, tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Ez azt jelenti, hogy fogyasztónak nem minősülő szervezeteket, gazdasági társaságokat, illetve azon személyeket, akik szolgáltatás nyújtás céljából vásárolnak nem illeti meg a kötelező jótállás.
Az ACE-IMPORT Kft. kizárólag nagykereskedelmi jelleggel csak és kizárólag szépségipari szakembereket szolgál ki, akik foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük végzéséhez használják a megvásárolt termékeket.
A fentiekből fakadóan Vevőink kellékszavatosság vagy termékszavatossági jogukkal élhetnek.  

Panaszügyintézés, helye, ideje, módja

A Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

Név: Ace-IMPORT Kft.
Ügyfélszolgálati Iroda: 2310 Szigetszentmiklós Szilágyi Lajos u. 30
email cím: info@medicalbeauty.hu
Telefonszám: 1 8089911. Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége, munkanapokon: 9.00-17.00.

Az Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz azonnali kezelésére nincs lehetősége, (a panasz jellegéből adódóan), a szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 30 napon belül írásban megválaszol és a Vevőnek megküld.

Amennyiben a felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, úgy kezdeményezheti Békéltetőtestület eljárását.
A Vevő együttműködési kötelezettséget vállal a Békéltető Testülettel. 

A Pest Megyei Békéltető Testület székhelye:
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881

Panaszával fordulhat még az illetékes járás fogyasztóvédelmi osztályához:
Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos u. 1.
E-mail cím: jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu
Telefon: +36-24/887-500

A javításra váró termék visszajuttatásának költsége 12 hónapon belüli vásárlás esetén is a vásárlót terheli.

Szavatossági időkön túli javítási szolgáltatás

Szavatossági időkön túl is vállaljuk az általunk értékesített készülékek javítását. Alkatrészcserét csak abban az esetben áll módunkban végezni, amennyiben az alkatrész beszerezhető.
Sajnos főbb egységek esetében előfordul, hogy az alkatrész ára meghaladja vagy megközelíti a készülék vásárláskori árát, ekkor gazdaságilag értelmét veszti a javítás, mivel célszerűbb egy új készüléket vásárolni. Ilyen esetben cégünk igyekszik az új készülék vagy termék vételárát egyedi akcióval csökkenteni. 
A Javítási/csere szolgáltatás árazásakor a piaci viszonyoktól eltérő, kedvezőbb árképzést igyekszünk alkalmazni, mind a javítási díjak, mind az alkatrészek esetében.

A szavatossági igény nem érvényesíthető:

 • A termékhez kapott kezelési utasítástól eltérő használatra, átalakításra, helytelen tárolás és szállítási sérülés miatt a sérült részekre, elemi kárra vagy egyéb nem gyártási eredetű hibára a jótállás nem vonatkozik
 • Olyan hibára, amely az előírt rendszeres karbantartás hiánya miatt keletkezett.
 • Szakszerűtlen javításból származó hibára, amelyet nem a kijelölt és javítással megbízott szerviz okozott.
 • A kopó alkatrészek természetes kopása, elhasználódása esetén
 • Az eredetitől eltérő tartozékok csatlakoztatása által okozott kárért
 • Hiányzó, vagy sérült garanciamatrica esetén